تعریف انواع کم شنوایی

آشنایی با انواع کم شنوایی
«كم شنوايي ملايم» كه افت شنوايي 25 تا 40 دسي بل است و درك صداي آهسته براي اين گروه مشكل است.
«كم شنوايي متوسط» كه افت شنوايي 40 تا 70 دسي بل است و براي اين افراد سمعك توصيه مي‌شود.
«كم شنوايي شديد» كه افت شنوايي 70 تا 90 دسي بل است و استفاده از سمعك براي اين گروه ضروري است.
«كم شنوايي عميق» كه افت شنوايي بيش از 90 دسي بل است و كاشت حلزون ممكن است به اين افراد كمك كند