تعويض يا افزودن يک هارد ديسک

تعويض يا افزودن يک هارد ديسک

اول از همه باید بگوئيم که تعويض هارد ديسک کامپيوتر يا افزودن يک هاردديسک به يک کامپيوتر که دارای يک يا چند هارد ديسک است دارای دو مرحله می باشد که اولی سخت افزاری است و بايد دست به آچار شويد اما دومی نرم افزاری است که باید ديسک را پارتيشن بندی کرده و فرمت نمائيد تا بتوانيد اطلاعات خودرا روي آن بنوسيد.
آسانترين قسمت اين کار همان قسمت سخت افزاری است که چند مرحله بيشتر ندارد و بسيار ساده است با محيط داخلی کامپيوتر آشنا باشيم با باز كردن چند پيچ اين امکان را خواهيد يافت تا به قسمتهای داخلی کامپيوتر دست پيدا کنيد اما يادتان باشد قبل از باز کردن کامپيوتر حتما آنرا خاموش کرده و کابلهای برق آنرا از برق بکشيد.
روي برد اصلی کامپيوتر که بدان مادربرد می گويند معمولا دو سوکت وجود دارد که برای اتصال هارد ديسک بکار می رود. اگر هارد ديسکتان را پيدا کنيد يک کابل پهن بدان وصل است آنرا دنبال مي كنيم تا به يکی از اين سوکتها برسيم. آن يکی هم بغل دست همين يکی است. اگر به نوشته های روی مادربرد توجه کنيد این سوکتها بايد به نامهای IDE1 و IDE2 معرفی شده باشند. معمولا کامپيوتر از IDE1 بوت می شود پس هاردديسکی که دارای و يندوز يا OS است بايد به اين سوکت وصل شود.

هارد ديسکها با نوعی کابل پهن به مادربرد وصل می شوند که بدان ريبون کابل می گويند. طرفی که یک کانکتور دارد به کنترلر روی مادر برد وصل می شود. طرف ديگر که دو کانکتور دارد هر کدام به يک هارد ديسک وصل می شود. در مادربردهای جديدتر هر کانکتور روی مادربرد می تواند تا دو هاردديسک را راه اندازی کند پس با دو عدد کانکتور جمعا تا 4 عدد هاردديسک را می شود راه انداخت.

البته درايو CD هم در همين خانواده قرار دارد و معمولا آنرا به IDE2 وصل می کنند. پس به احتمال زيادما با يد يک هاردديسک داشته باشيد که روی IDE1 وصل است و يک درايو CD داريد که روی IDE2 وصل است.به هر کنترلر تا دو درايو وصل می شود.

برای آنکه سيستم بفهمد کدام درايو اولی است و کداميک دومی، جامپرهايی روی خود درايو وجود دارد که بايد جداگانه تنظيم شود. اولين هارد دیسک را Master میگويند و دومی را Slave گويند. بايد روی بدنه هارد ديسک خود بدنبال ليبلها يا نوشته هايی بگرديم که نحوه تنظيم اين جامپرها را بيان کرده باشد. اگر ييدا نکرديم بايد از سايت سازنده هاردديسک مشخصات فوق را بدست آوريم.

اگر روی يك کابل فقط يک درايو وصل می کنيد بايد درايو را در حالت جامپر 1Drive قرار دهيد و شايد روی درايو ما اين حالت اسم ديگری مانند Single يا همان Master داشته باشد. فرقی نمی کند که درايو ماستر يا اسلاو را به کداميک از دو کانکتور روی کابل وصل میکنيم فقط بايد جامپر آنها برای ماستر يا اسلاودباشد. درايوهای جديد با ظرفيتهای بالای 80 یا 120 گيگابايت با کابلهای ويژه ای عرضه می شود که بايد با کابل موجود عوض شود.

اگر درايو قديمی خود را هم می خواهيد در کنار درايو جديد مصرف کنيد می توانيد درايو جديد را در حالت ماستر قرار دهيد و درايو قديمی را در حالت اسلاو تنظيم کييد و سپس هر دو را روی کابل جديد قرار دهيد. معمولا يک طرف کابل با رنگ قرمز مشخص شده است که به پين شماره 1 کانکتور روی مادربرد وصل می شود. در اتصال اين کابل اگر آنرا برعکس وصل کنيد اتفاقی نمی افتد فقط سيستم کار نمی کند.
توجه مي كنيم که برای هر يک از کانکتورها بايد مسئله ماستر و اسلاو را رعايت کنيد. دو حالت به شرح زير می تواندبرا يتان رخ دهد:ا
1.اگر يک درايو روی IDE1 داريد بايد ماستر باشد و اگر يکی هم روی IDE2 داريد آنهم بايد ماستر باشد.
2. اگر هر دو درايو روی IDE1 باشد يکی بايد ماستر و ديگری اسلاو باشد. برای IDE2 هم همين مسئله صادق است.بغل دست همين کابل پهن روی درايو، يک سيم با کانکتوری سفيد هم وجود دارد که برق درايو را تامين می کند.

اگر می خواهيد درايو قبلی خود را با نمونه جديد عوض کنيد بايد اين سيم که کانکتور بخصوصی دارد را از درايو قديمی جدا کرده و به درايو جديد وصل کنيد. اگر می خواهيد درايوی جديد اضافه کنيد بايد در داخل کامپيوتر خود بدنبال يکی از اين کانکتورها بگرديد که خالی است و به جايی وصل نشده است و از آن استفاده کنید.

درایو در محلی بخصوص که برايش داخل بدنه کامپیوتر در نظر گرقته شده قرار می گيرد و با پيچهايی کوتاه بسته می شود. وقتی همه کارها را درست انجام داديد، کامپيوتر را به برق وصل کرده و روشن کنيد. بايد ببينيد آيا کامپيوتر درايو جديد شما را ميبيند؟