رشد کودک در هفته اول

رشد کودک

شاخصهای طبیعی رشد در هفته اول تولد کودک:
● رشد عقلی و ذهنی
▪ هفته اول
ـ برای نگاه کردن به چیزی از مک زدن دست بر میدارد.
ـ در پاسخ به هرنوع فشار محکم و ثابت آرام میشود.
ـ محرکات مزاحم را با به خواب رفتن نادیده میگیرد.
▪ رشد اجتماعی
ـ به صداهای ملایم و آرام بخش انسانی واکنش مثت نشان میدهد.
ـ شور و شوق و افسردگی را از خود بروز میدهد.
ـ هوشیار شده و سعی میکند حواس خود را روی صدا و چهره اطرافیان متمرکز کند.
▪ رشد جسمی
ـ تمامی بدنش به تغیرات ناگهانی واکنش نشان میدهد.حرکات دست و پا و بازوی او غیر ارادی است.
ـ وقتی سرش روی شانه بزرگترها باشد میتواند آنرا بلند کند.
ـ پی در پی بیدار میشود و میخوابد.
ـ وفتی بصورت نشسته قرار میگیرد سرش روی گردنش لق میخورد.
ـ باز کردن دهان و قورت دادن او غیرارادی است.
ـ اجابت مزاجش پراکنده و گاهگاه میباشد.
ـ هفت تا هشت دفعه در روز نیاز به تغذیه دارد.
▪ رشد حسی حرکتی
ـ در نور شدید چشمک میزند.
ـ متواند از فاصله بیست سانتیمتری اشیا را واضح ببیند.
ـ دوست دارد از گوشه چشم نگاه کند.
ـ به منبع صدا توجه نشان میدهد.
ـ تندی، زیر و بمی صدا را تشخیص میدهد. صدا های با طنین بلند را ترجیح میدهد.
ـ واکنش غیر ارادی گرفتن، باعث میشود تا اغلب اوقات دستهانش مشت کرده باشد.
▪ واکسیناسیون
ـ واکسنهای ب . ث . ژ – فلج اطفال – هپاتیت ب

و البته واکسنهای دیگری نیز جهت تزریق در بدو تولد ممکن است در نظام بهداشتی کشور محل اقامت شما وجود داشته باشد.