سالانه حدود 30 ميليون بارداری ناخواسته در دنيا اتفاق مي افتد

بارداري ناخواسته  
 
سالانه حدود 30 ميليون بارداري ناخواسته در دنيا اتفاق مي افتد ،براساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ایران به دليل شکست روش هاي پيشگيري از بارداري و يا استفاده نادرست از روش هاي تنظيم خانواده سالانه 8 تا 30 ميليون بارداري به صورت ناخواسته اتفاق مي افتد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ایران در گزارشي با بيان اينکه اغلب زنان مصمم به خاتمه بارداري جزء زنان متاهل و داراي چند فرزند هستند؛ .

 در دسترس نبودن خدمات تنظيم خانواده، شکست روش هاي پيشگيري از بارداري، تجاوز جنسي و برخي دلايل اقتصادي، اجتماعي از علل سقط جنين است.
خاتمه بارداري در بيش از 131 کشور در حال توسعه و در اغلب کشورهاي توسعه يافته مجاز است اين درحالي است که کشورهاي جهان سقط جنين را از عمده ترين مشکلات بهداشتي کشور خود مي دانند.
در کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه که در سال 1994 تشکيل گرديد به ابعاد انساني سقط جنين، ارائه خدمات درماني مطلوب، جلوگيري از سقط جنين غير ايمن و درمان عوارض ناشي از آن تاکيد گرديد که شرکت کنندگان در اين کنفرانس براي انجام سقط ايمن در کشورهايي که انجام دادن اين عمل مغاير با قوانين و اعتقادات آنهاست خواستار ارائه خدمات ايمن شدند.
مشکلات موجود در خاتمه دادن بارداري ها :

بسياري از بهورزان، پزشکان و پرستاران در اين زمينه آموزش هاي لازم را نديده اند و وسايل و تجهيزات لازم براي خاتمه بارداري در اختيار ندارند.
کمبود آموزش وسايل پروتکل هاي درماني مکتوب، تشخيص نادرست، برداشت هاي نامناسب بهورزان و ازدحام در بخش فوريت هاي پزشکي مي تواند جان مادران را به مخاطره انداخته و هزينه هاي درماني را افزايش دهد.
کسب اطمينان ازدسترسي خانواده ها و حساس کردن آنها به خدمات تنظيم خانواده در مواردي که اقدام به سقط جنين مغاير با قانون نباشد، آموزش کارکنان دلسوز و تجهيز آنان براي سقط ايمن، کسب اطمينان از کيفيت متناسب خدمات براي درمان و برخورد با عوارض ناشي از سقط در نظام ارائه خدمات بهداشتي- درماني، ارائه خدمات و مشاوره تنظيم خانواده برقراري نظام ارجاع براي دريافت خدمات جامع بهداشت باروري براي تمام زناني که حداقل يک بار سابقه سقط جنين داشته اند از اهم برنامه هاي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي به شمار مي رود.

آموزش مردم در زمينه بهداشت باروري و خطرات ناشي از سقط غير ايمن و بالاخره بازنگري و اصلاح قوانين و سياست ها در خصوص بهداشت باروري و بهبود دسترسي زنان به خدمات تنظيم خانواده و ساير خدمات حمايتي مرتبط با بهداشت و سقط جنين از راهکارهاي کاهش سقط جنين در دنياست