سنكوپ وازوواگال ( غش )

سنكوپ وازوواگال – غش –
علائم
بيمار دچار فقدان هوشياري كوتاه‌مدت مي‌شود كه پيش از آن بيمار از آن آگاه مي‌شود. درابتدا تون سمپاتيك بدنبال يك اتفاق استرس‌زا مانند ضربه، عصبانيت، يا كار دردناك فعال مي‌شود (افزايش نبض و فشارخون) و بدنبال آن افتادن يا فقدان هوشياري رخ مي‌دهد.

همراه با سنكوپ، براديكاردي گذرا و تكانهاي خفيف اندامها اتفاق افتد كه معمولاً همراه با طپش‌قلب، آريتمي يا تشنج، بي‌اختياري، گازگرفتن زبان، يا كوفتگي و زخم بدنبال سقوط نيست.

فرد معمولاً پس از چند دقيقه خوابيدن بلند مي‌شود و از درد خاصي شكايت نمي‌كند و حادثه‌اي را كه منجر به غش‌كردن شده است را مي‌تواند به ياد آورد. تمام اين حوادث ممكنست در ED يا خارج از آن رخ دهد، كه در اين مورد تشخيص بر اساس فهميدن اتفاقاتي است كه رخ داده و رد ساير علل سنكوپ است.
آنچه بايد انجام داد:
· اگر فردي در ED غش كرد، او را بگيريد تا در افتادن دچار آسيب نشود، او را براي 10-5 دقيقه روي تخت به پشت (supine) بخوابانيد و اگر حمله بيشتر از يك سنكوپ وازوواگال ساده بود، آماده انجام احياء باشيد.
· اگر بيمار را بدنبال غش در مكان ديگري به ED آوردند، در مورد زمينه، فاكتورهاي مساعدكننده، شرح حادثه توسط شاهدان مختلف و روند بهبودي سؤال كنيد. حواستان به شواهد مبتني بر تشنج، هيستريا، و هيپرونتيلاسيون باشد. مكرراً علائم حياتي را چك كنيد (شامل تغييرات اورتوستاتيك)، و بدقت بدنبال علائم تروما و نورولوژيك vesidua بگرديد.
· پس از بهبودي كامل، به بيمار توضيح دهيد كه اين يك واكنش فيزيولوژيك شايع است و او در موارد بعدي چگونه مي‌تواند آنرا تشخيص دهد و از سقوط كامل جلوگيري كند با نشستن يا قرار دادن سر ميان در زانوانش.
آنچه نبايد انجام داد:
· اجازه ندهيد بيمار در محل استرس‌زا باقي بماند يا ميان افراد فاميل كه خبر بد مي‌دهند يا جايي كه تصادف بدي رخ داده است.
· با كپسول آمونيا، سيلي زدن يا ريختن آب سرد به فرد غش كرده آسيب نرسانيد.
توضيحات
سنكوپ وازوواگال يك اتفاق شايع در ED است. مشاهده مراحل استرس، آرامش، غش باعث تشخيص مي‌شود. بايد توجه داشت كه اگرچه بيشتر بيماران دچار عرضه خاصي نمي‌شوند اما سنكوپ وازوواگال همراه باآسيستول طولاني ممكنست باعث تشنج شود وندرتاً منجر به مرگ گردد.

تشخيصهاي افتراقي فقدان هوشياري زياد بوده و بنابراين نبايد بسرعت آنرا سنكوپ وازوواگال فرض كرد