شاخص توده بدن ( BMI )

شاخص توده بدن (  BMI  ) چيست و چگونه محاسبه مي گرد ؟

BMI = وزن بر حسب kg تقسيم برتوان دوم قد بر حسب متر

 BMI  از روشهای ارزيابی چاقی ميباشد  .در افرادي كه توده عضلاني آنها در محدوده طبيعي قرار دارد، BMI با چربي بدن متناسب است. BMI اختصاص به جنس ندارد.

BMI برابر با 30 kg/m2 با خطر مرگ 2-5/1 برابر بيشتر همراه است.

چاقي پر خطر     ( BMI:30-35 = (High risk

چاقي بسيار پرخطر     (  BMI:35-40 = ( very high risk

چاقي بينهايت پرخطر  ( BMI>40=(extremely high risk

ميزان چربي داخل شكم را ميتوان با اندازه‌گيري دور كمر تخمين زد كه در سطح تيغه‌هاي ايلياك و در صفحه‌اي موازي با سطح زمين در حالت ايستاده انجام ميشود.

در BMI<35 اندازه‌گيري دور كمر بخش مهمي از ارزيابي باليني است.

دور كمر در آقايان 102 cm< و در خانم‌ها 88 cm< نشانگر افزايش چربي داخل شكم است.

دور كمر زياد در BMI<35 خطر مرگ را افزايش مي‌دهد و گروه چاقي را بالاتر مي‌برد. شايد اندازه‌گيري دور كمر روش بهتري براي ارزيابي خطر در افراد آسيايي و جمعيت‌هاي مسن‌تر باشد.

دور كمر شاخصي از وجود سندروم متابوليك (مقاومت به انسولين) است.

در مقايسه با BMI<25، در 30، شيوع فشارخون بالا(هايپرتانسيون )2 برابر و شيوع كلسترول HDL پايين 3 برابر ميشود.

ديابت بيماري است كه بيش از ساير بيماريها با چاقي در ارتباط است و ميتواند 20-10 سال پس از بروز چاقي بوجود آيد. در مقايسه با BMI=۲۲، در 35 BMI=، خطر ايجاد ديابت بيش از 60 برابر افزايش مي‌يابد.

 كاهش وزن با سرعت %1< وزن در هفته توصيه نميشود زيرا خطر تشكيل سنگهاي صفراوي وجود دارد. چاقي با سرطانهاي پستان، اندومتر و كولون قويترين ارتباط را دارد.