علت درد

علت درد چيست؟

هيچ كس به طور كامل نمي داند كه  درد چگونه عمل مي كند. در واقع، اطلاعات زيادي در مورد درد شناخته شده است اما هنوز سؤالات زيادي وجود دارد. بنابراين بياييد با يك ديد ساده تر به مسئله نگاه كنيم

درد واقعيتي است كه در مغزتان احساس مي كنيد. مثلاً فرض كنيد كه با يك چكش به انگشت خود ضربه زده ايد. بخشي از انگشت كه صدمه ديده، پايانه هاي عصبي دارد .

آشكارگرهاي كمي در مفصلها و پوست وجود دارد كه حسي مثل گرما، لرزه، لمس ضعيف يا چيزي شبيه گاز گرفتن موش را داريد و البته شوك له شدگي شديد به خاطر ضربه با يك چكش وجود دارد. براي هر يك از حواس گيرنده هاي مختلف وجود دارد.

بافت صدمه ديده در انگشت همچنين چند مواد شيميايي رها مي كند كه باعث مي شود پايانه هاي عصبي، شوك له شدگي را حتي بيشتر نشان دهد ـ ـ مانند بلند كردن صدا در استريو كه ممكن است صدا را بهتر بشنويد.

بعضي از اين مواد شيميايي پروستاگلاندين ها هستند كه سلولهاي عمل كننده در بافت صدمه ديده، اين مواد شيميايي را با استفاده از آنزيمي كه سيكلواكسيژناز2 (COX2) ناميده  مي شود، مي سازد.

بخاطر پروستاگلاندين ها، پايانه هاي عصبي كه درگير شده اند اينك يك علامت مشخصي را در بين رشته هاي عصبي دست، سپس در بين بازو و بالاتر به گردن و مغز مي فرستد، جايي كه مغز اين معاني مشخص را تحليل مي كند ”هي! درد!“ پروستاگلاندين ها به نظر مي رسد بجاي يك پروتئين از كل علايمي كه درد را معني مي دهد، شركت كند اما اين پروتئين يك پروستاگلاندين مهم است.

 بعلاوه،پروستاگلاندين ها نه تنها به شما كمك مي كند تا درد انگشت صدمه ديده را احساس كنيد بلكه همچنين باعث ورم انگشت مي شود كه همان اماس ناميده مي شود. بافت را در مايعات خون غوطه ور مي كند كه آن را هم نگهداري و هم در التيام بافت كمك مي كند.

به ياد داريد كه اين يك متن ساده شده داستان درد است; در اين فرايند به نظر مي رسد مواد شيميايي بسياري غير از پروستاگلاندين ها در گير هستند.

اين روند بخوبي عمل مي كند تا آنجا كه به شما مي گويد انگشتتان صدمه ديده است. درد در اينجا يك هدف را دنبال مي كند كه: يادآوري انگشت صدمه ديده و اين كه نياز داريد در آن دقيق باشيد و تا التيام انگشت از آن استفاده نكنيد.

مسأله اينكه گاهي عواملي غير از چكش صدمه مي زند. مثلاً گاهي شما سردرد داريد، شايد علت سردرد، انقباض ماهيچه هاي سر و گردنتان به علت استرس يا متشنج شدن رگ خوني در مغزتان باشد.

مردم زيادي ورم مفاصل دارند كه در مفصل ها مثل بند انگشت، قوزك يا زانوها ورم و درد مي كند، اين تنها باعث ناراحتي نمي شود بلكه مي تواند صدمه دائمي به مفاصل بزند.

زنان زيادي در طي عادت ماهيانه  در ناحيه شكم احساس درد زيادي مي كنند علت آن انقباض عضلات شكم بيان شده ولي هنوز دليل مشخصي ندارد. اين فرايندها باعث مي شود كه پروستاگلاندين ها را بخوبي درگير كند.