موثرترین عنصر مقابله جمعی با کرونا

روانشناس بالینی و مشاور خانواده معتقد است: جلب اعتماد عمومی یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش رعایت اصول بهداشتی به منظور مقابله جمعی با ویروس کرونا است.

نرگس نوروزی در رابطه با علل کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل کاهش رعایت اصول بهداشتی تضعیف اعتماد عمومی در یک جامعه است.

نوروزی افزود: گاه انتشار برخی آمار و اطلاعات اشتباه سبب کاهش اعتماد عمومی در جامعه می‌شود و این امر مقابله جمعی به منظور کاهش و رفع یک آسیب اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نوروزی ادامه داد: از منظر روانشناختی فشارهای اجتماعی و روانی نیز رعایت پروتکل‌های بهداشتی را کاهش می‌دهد؛ همچنین فشارهای اقتصادی به دلیل عدم تعادل اقتصاد و اضطراب و تنش ناشی از این مساله نیز سبب کاهش امید به زندگی و بالتبع کاهش رعایت اصول بهداشتی به منظور حفظ سلامت می‌شود.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر تشدید افسردگی در یک جامعه سبب کاهش احساس ارزشمندی و عدم اهتمام برای حفظ سلامت و تداوم زندگی می‌شود.

این مشاور افزود: همچنین خستگی جامعه به دلیل تداوم رعایت این اصول همچون قرنطینه خانگی و فقدان پیشرفت در خصوص بهبود این بیماری هم در کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی موثر است.

وی در خصوص ترغیب جامعه به منظور رعایت اصول بهداشتی تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش رعایت پروتکل‌ها تقویت اعتماد اجتماعی، کاهش و رفع افسردگی و افزایش امید به زندگی است.

به گفته نوروزی، آموزش‌ در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حمایت‌های اقتصادی نیز در این زمینه اثرگذار است.

وی افزود: اکنون نمایش وضع بیمارستان‌ها و بیماران مبتلا به کرونا (که گاه با رعب و وحشت جامعه همراه می‌شود) نیز می‌تواند رعایت اصول پزشکی را تقویت کند.ایرنا