هيپرونتيليشن

هيپرونتيليشن
علائم
بيمار نگران بوده و از تنگي‌نفس (shortness of breath) شاكي است و قادر به پركردن ريه‌ها از هوا نيست.

همچنين بيمار ممكنست طپش‌قلب، دردسينه يا شكم، احساس سوزش يا بيحسي اطراف دهان يا انگشتان داشته باشد يا حتي فلكسور اسپاسم دستها وپاها. حجم تنفسي افزايش‌يافته، كه ممكنست بصورت افزايش RR ديده ‌شود يا فقط حجم تنفس بالارود يا متناوباً آه بكشد.

ساير موارد معاينه‌فيزيكي نرمال است. هيستوري بيمار ممكنست يك علت عاطفي واضح را نشان دهد (مانند سرقت يا دعواي خانوادگي).
آنچه بايد انجام شود:

· يك معاينه‌فيزيكي كوتاه، بويژه اطمينان از اينكه mental status بيمار خوب است، تنفس بوي خاصي نمي‌دهد، گردش هوا و صداهاي تنفسي در هر دو طرف سينه وجود دارد و تورم، درد يا التهاب در پاها وجود ندارد.
· پالس‌اكسيمتري انجام دهيد، كه بايد 100-98% باشد.
· به بيمار توضيح دهيد كه اين سيكل، نفس‌كشيدن سريع و عميق، باعث علائم باليني مي‌شود كه منجر به ادامه اين چرخه مي‌شود، بطور هماهنگ نفس خود را داخل و خارج كنيد تا او هم بطور ارادي تعداد و حجم تنفس خود را بطور ارادي كاهش دهد، يا بطور ارادي تنفس خود را براي مدتي نگه دارد.
· اگر نتوانست بطور ارادي تعداد و حجم تنفس را كاهش دهد، از او بخواهيد كه داخل يك پاكت يا لوله بلند تنفس كند (براي پيشگيري از هيپوكسي از پالس‌اكسيمتري مونيتور استفاده كنيد)، اينكار اجازه مي‌دهد تا مقدار زيادي از هوا را جابجا بكند كه حاوي دي‌اكسيدكربن بيشتري است و باعث بالارفتن Pco2 خون به حد نرمال مي‌شود. (درصورت وجود همچنين مي‌توان از گاز كربوژن(5%co2) استفاده كرد). تجويز هيدروكسي‌زين(Vistaril) 50-100mg Im اغلب به آرام شدن مريض كمك مي‌كند.
· اگر نتوانستيد در عرض 20-15 دقيقه علائم و تنفس را كاهش دهيد، به تشخيص شك كرده و ABG انجام دهيد و بدنبال اسيدوز متابوليك يا هيپوكسي ناشي از يك بيماري زمينه‌اي بگرديد.
· بعداز كنترل شدن هيپرونتيليشن دوباره بيمار را معاينه كنيد.
· مطمئن شويد كه بيمار سندرم هيپرونتيليشن را فهميده است و مي‌داند كه در دفعه بعد چگونه اين چرخه را بشكند. فالوآپ لازم است.
آنچه نبايد انجام شود:
· اورژانسهاي پزشكي را كه ممكنست با هيپرونتيليشن تظاهر كنند را فراموش نكنيد شامل پنوموتوراكس، پنوموني، آمبولي ريوي، كتواسيدوز ديابتيك، اور دوز ساليسيلاتها، سپسيس، اورمي، انفاركتوس ميوكارديال و CVA
· به بيمار با اكسيژن‌سچوريشن پايين در پالس‌اكسيمتري(>96%) تنفس در پاكت تجويز نكنيد.
توضيحات
آلكالوز متابوليك حاد ناشي از هيپرونتيليشن باعث عدم تعادل گذرا در كلسيم، پتاسيم و شايد ساير يونها، منجر به افزايش تحريك و دپلاريزاسيون خوبخودي عضلات و اعصاب تحريك‌‌پذير مي‌شود.

بيماراني كه براي اولين بار دچار هيپرونتيليشن شده‌اند اكثراً به ED مراجعه مي‌كنند و اين بهترين زمان براي آموزش آنها در مورد فيزيوپاتولوژي و پيشگيري از عود آنست. فردي كه مراجعات مكرر دارد احتمالاً دچار مشكلات عاطفي بوده و نياز به مشاوره دارد.

R/
1. History & P/E
2. voluntarily slow his breathing
3. pulse oximetry
4. paper bag or length of tubing through which to breathe
5. Amp Hydroxyzine 50-100mg IM