دیکشنری بارانک

منظور از رادیکال آزاد چیست ؟

بهمن ۱۱, ۱۳۹۱ توسط :   موضوع : جهان پزشکی, روی خط خبرگزاری ها

رادیکالهای آزاد مواد واکنش داری هستند که در نتیجه مصرف سیگار، آلودگی هوا و یا شکسته شدن ناقص چربی و یا پروتئین در بدن تولید می‏شوند. پروکسیدر سوپر اکسیدها که از اکسیژن تشکیل می‏شوند از انواع رادیکالهای آزاد هستند. رادیکال آزاد می‏تواند به چربیهای بدن حمله کند، غشاء سلولی را پاره کند و یا مواد سمّی را به بافتهای دور خود انتشار دهد. این تخریب‏های غیرقابل جبران منجر به تغییر عملکرد سلولی و یا مرگ سلولی می‏شود. بهترین راه مقابله در مقابل رادیکالهای آزاد مصرف کافی مواد ضد اکسیداسیون مثل ویتامین””Eو ویتامین” “Cاست. این ویتامینها به همراه دیگر مواد آنتی اکسیدان از اکسیده شدن مواد و تولید رادیکالهای آزاد در بدن در حد بسیار زیادی جلوگیری می‏کنند.
http://ch3.ir

  • سوسوسایت مجله زندگینظرات مسدود است