بهترین زﻣﺎن ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ به دﯾﺎﺑﺖ

زﻧﺎن ﺑﺎرداری که اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ۳۲ هفتگی بهﺑﻌﺪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم دهند، همچنین در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ادرار ﻻزم اﺳﺖ از ﺣﺪود ۲۸ هفتگی به ﺑﻌﺪﺗﺴﺖ های ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.اﺷﺮف آلﯾﺎﺳﯿﻦ ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس، در ﭘﺎﺳﺦ به سوالی درﺑﺎره دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل آن، گفت : اﻓﺮادی که جزو گروه های ﭘﺮﺧﻄﺮ هستند ﺑﺎﯾﺪ از ۳۲هفتگی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺖهای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻦ را اﻧﺠﺎم دهند اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ دارای ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ادرار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ازﺣﺪود ۲۸ هفتگی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺖ های ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.وی اﻓﺰود: همچنین در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ، ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ۳۴ هفتگی در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪام ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ باشد و در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺘﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داده ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن اداﻣﻪ داد: اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ۴۰ هفتگی زاﯾﻤﺎن ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳۸ هفتگی زاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎمﺷﻮد.ﮔﺎهی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻓﺮد و آب دور ﺟﻨﯿﻦ زیاد اﺳﺖ، اﯾﻦ اﻓﺮاد از ۳۴ هفتگی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هر زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ زاﯾﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.وی اﻓﺰود: در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ اﮔﺮ وزن ﮐﻮدک زﯾﺮ ۴ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮدﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زاﯾﻤﺎن طﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰوﮔﺮوه های ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ بهتر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺰارﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ او و ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
خراسان

روزه داری مادر برفرزند شیرخوار چه تاثیری دارد؟

مدیر گروه روزه داری اسلامی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: روزه داری تاثیری در حجم و ترکیب شیر مادران در دوران شیردهی ندارد.

دکتر سیدمحسن خوش نیت نیکو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: بسیاری از مادرانی که کودک شیرخوار دارند و در ماه رمضان روزه می گیرند به علت نگرانی از اینکه روزه داری منجر به کاهش حجم شیر یا کمبود مواد مغذی موجود در شیر شود، در هنگام روزه داری تعداد دفعات شیردهی را کاهش می دهند و از شیرخشک یا غذای کمکی برای کودک خود استفاده می کنند.

وی افزود: دریافت مادران شیرده از اغلب مواد مغذی ازجمله کالری، پروتئین و بیشتر ویتامین ها در ماه رمضان پایین تر از قبل و پس از ماه رمضان است؛ این امر می تواند ناشی از آگاهی نداشتن زنان شیرده در مورد نیازهای تغذیه ای خود باشد بنابراین مادران شیرده که قصد روزه داری دارند باید در این زمینه با مشورت با پزشکان مربوطه آگاهی های لازم را به دست آورند.

خوش نیت نیکو با بیان اینکه شیر مادر برای حفظ سلامت و رشد شیرخواران به ویژه در ۶ ماه اول زندگی اهمیت زیادی دارد، تاکید کرد: آموزش مادران شیرده که قصد روزه داری دارند در حفظ سلامتی مادر و کودک نقش موثری خواهد داشت.

وی گفت: به طور کلی عوامل بسیاری مانند دفعات شیردهی و رژیم غذایی مادر می تواند حجم و ترکیب شیر مادر را تحت تاثیر قرار دهد؛ بسیاری از موادغذایی موجود در شیر مادر وابسته به میزان دریافت غذایی مادر است بنابراین اگر مادر شیرده از تغذیه مناسب و کافی برخوردار باشد، روزه داری در ماه رمضان اثر معناداری بر ترکیب موادغذایی موجود در شیر مادر و در نتیجه رشد شیرخوار نخواهد داشت.

مدیر گروه روزه داری اسلامی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اغلب مادران شیرده چاق در مقایسه با مادرانی که وزن پایین تری دارند تمایل بیشتری به روزه داری دارند. در این افراد محدودیت متوسط کالری دریافتی در زمان روزه داری، اثر قابل توجهی بر حجم شیر نخواهد داشت.

خوش نیت نیکو ادامه داد: اما زنان شیرده لاغر به ویژه اگر روزه داری آنان همراه با کاهش کالری دریافتی باشد، باید برای روزه داری احتیاط کنند.

وی یادآور شد: به طور کلی مادران شیرده برای روزه داری باید ابتدا با پزشکان مربوطه مشورت و در صورت تایید داشتن شرایط لازم، اقدام به روزه داری کنند.

ده درصد از مردان مشکل ناباروری دارند، فرزندان مردان بالای چهل و هشت سال در خطر ناهنجاری ژنتیکی

خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

مسوول کلینیک ناباروری مردان مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با بیان اینکه ثابت شده با افزایش سن زنان، ظرفیت باروری آنها تحت تاثیر قرار می گیرد، با بیان اینکه امروزه این موضوع در مورد مردان دارای سن بالای ۴۸ سال نیز در مقایسه با مردان جوان تر به اثبات رسیدهاست.
میزان شیوع ناباروری در جوامع مختلف متفاوت است، دلیل آن تفاوت در امکانات بهداشتی درمانی و تفاوت در سلامت جوامع مختلف است.

بسیاری از موارد ناباروری اکتسابی است و در طول زندگی ایجاد می شود و بسیاری از موارد ناباروری قابل پیشگیری است و در مردان نیز عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز ناباروری باشد.

به گزارش گروه علمی ایرنا از پژوهشگاه ابن سینا، دکتر ناصر امیرجنتی، در مورد میزان ناباروری مردان در میان زوج ها گفت: بر اساس آمارهای موجود حدود ۱۰ درصد از مردان جامعه به نحوی با مشکلات ناباروری مواجه هستند و از میان جمعیت افراد نابارور، در بیش از ۵۰ درصد موارد، علل و فاکتورهای مربوط به مردان دخالت دارد بنابراین ناباروری مشکلی شایع در مردان به شمار می رود.

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری در تشریح موضوعات قابل توجه در ارزیابی اولیه ناباروری در مردان اظهار کرد: طول مدت ناباروری، سابقه بارداری یا سقط قبلی همسر، نوع درمان های صورت گرفته، جراحی های قبلی، سابقه بیماری اوریون، مسایل دوران بلوغ و عفونت های احتمالی از جمله مسایل مهم قابل بررسی در ارزیابی اولیه ناباروری به شمار می رود.

مراقبت‌های پیش از بارداری ضروری است

خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

یک کارشناس مامایی گفت: مراقبت‌های پیش از بارداری ضروری است.

فریبا اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه همدان، اظهار کرد: پیش از اقدام به بارداری ضروری است هر خانم تحت‌نظر پزشک باشد و آزمایش‌های لازم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: سه ماه قبل از بارداری ضروری است که فرد آزمایش‌های قندخون، ادرار، کم‌خونی، هپاتیت، سرخک، سرخجه و … را انجام دهد. همچنین در این مدت مصرف قرص اسیدفولیک تجویز می‌شود؛ چراکه خوردن این قرص از رشد جنین ناقص جلوگیری می‌کند.

این کارشناس مامایی گفت: در صورت سالم بودن آزمایش‌ها به شخص اجازه باردار شدن داده می‌شود و در صورت وجود مشکل در آزمایش‌های انجام شده فرد باید تحت درمان قرار گیرد.

وی اظهار کرد: تزریق واکسن کزاز، هپاتیت و سرخجه ضروری است. همچنین انجام آزمایش پاپ اسمیر توصیه می‌شود؛ چراکه در صورت وجود عفونت‌ها، فرد دچار سقط جنین می‌شود.

اسدی افزود: در صورت وجود مشکلات قلبی به فرد اجازه بارداری داده نمی‌شود؛ چراکه بارداری بر خون‌رسانی شخص باردار اثر نامطلوب گذاشته و سلامت مادر را به خطر می‌اندازد.

این کارشناس در پایان توصیه کرد: انجام آزمایش‌ها و مراقبت‌های پیش از بارداری در مرحله اول از بوجود آمدن جنین ناقص جلوگیری کرده و مادران نیز در صورت داشتن بیماری خاص از آن مطلع شده و نسبت به درمان آن اقدام می‌کنند.

اجرای موفقیت آمیز روش تنفسی NAVA برای نوزادان در مرکز طبی کودکان

خرداد ۲۵, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

روش تنفس NAVA برای نوزادان در مرکز طبی کودکان تهران با موفقیت انجام شد.

به گزارش گروه علمی،‌ پزشکی باشگاه خبرنگاران، منطقه علوم پزشکی تهران، نوزادی که به دلیل مشکلات شدید تنفسی دچار نارسایی تنفسی و تحت تهویه کمکی به روش‌های معمول قرار گرفته بود، در بیمارستان مرکز طبی کودکان با روش تنفسی NAVA توانست بهبودی خود را بدست آورد.

استفاده از روش تنفسی NAVA اولین بار است که برای نوزادان در ایران و در NICU مرکز طبی کودکان صورت گرفته است. این روش، روشی نو است که ابتدا در بالغین، سپس در کودکان و نوزادان شروع شده است.

بارداری دوم بعد از یک فرزند مشکل دار

خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

اگر در بارداری قبلی صاحب فرزند مشکل دار و یا بیماری شده اید بهتر است باردار نشوید و قبل از آن با پزشک خود مشورت کنید.

خانم‌هایی که ازدواج فامیلی داشته‌اند و فرزند معلول یا مبتلا به اختلال‌های ژنتیکی دارند یا نوزاد مرده به دنیا آورده‌اند هم بهتر است مجدد باردار نشوند.
دکتر مریم کاشانیان،دانشیار دانشگاه علوم‌پزشکی نوشت: خانم‌هایی که در سن بالا ازدواج می‌کنند و یک فرزند دارند، بهتر است بعد از ۴۰ سالگی دیگر برای باردای اقدام نکنند زیرا با بالا رفتن سن عوارض ناشی از تاثیر سن بر بارداری، شدیدتر می‌شود.
خانم‌هایی که مبتلا به بیماری‌های طبی مزمن هستند مثلا فشار خون بالایی دارند یا مبتلا به ناراحتی‌های قلبی عروقی‌اند یا لوپوس پیشرفته یا آمبولی یعنی سابقه لخته شدن خون در رگ دارند، بهتر است برای بار دوم باردار نشوند. خانم‌هایی که ازدواج فامیلی داشته‌اند و فرزند معلول یا مبتلا به اختلال‌های ژنتیکی دارند یا نوزاد مرده به دنیا آورده‌اند هم بهتر است مجدد باردار نشوند.
متاسفانه در ازدواج‌های فامیلی فقط مشاوره ژنتیک کافی نیست و بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی قبل از تولد قابل شناسایی و درمان نیستند. اگر زوجی فامیل هستند و خانم باردار است باید حتما مشاوره ژنتیک داشته باشند تا بیماری جنین اگر قابل تشخیص است، قبل از تولد مشخص و درمان شود اما در مورد بیماری‌های غیرقابل‌تشخیص، زوج یا نباید بچه‌دار شوند یا باید خطر را بپذیرند.
هفته نامه سلامت

راههای ابراز علاقه نوزاد به والدین

خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

چگونه می توانیم پی به محبت و عشق نوزادمان ببریم و متوجه علاقه وی به خودمان شویم؟

۱-نوزاد به چشمان شما خیره می شود: نوزاد وقتی به دنیا می آید دوست دارد صورت شما را نگاه کند و چهره شما مورد علاقه او می باشد. این نگاه پر از احساسات که یک غریزه ای قوی برای بقاء می باشد ، برای این در نهاد کودک قرار داده شده که توجه و عشق مادر و کسی که از او نگهداری می کند را جذب کند ، این گفته « لیز الیوت» متخصص اعصاب است . این مرحله اما شروع این است که نوزادتان عاشق شماست . او این موضوع را درک می کند که بودن شما در زندگی او چقدر مهم است.
۲-کودک لبخند شما را تشخیص می دهد : اگر دو گزینه بین دوجین گل رز خوشبو ویک تی شرت با بوی عرق شما و لک دار شده با شیر که بوی شیر هم می دهد را به عنوان گزینه ای که کودک شما انتخاب کند ، به او بدهیم کودکتان در همه حال تی شرت شما را انتخاب خواهد کرد که نشان دیگری است از اینکه نوزادتان عاشق شماست. «الیوت » می گوید : « حتی نوزاد در یک هفتگی خود سر خود را به سمت سینه مادر که با شیر مادرش خیس شده است ، بر می گرداند برای نوزاد شما هیچ بویی شیرین تر از بوی بدن شما وجود ندارد. »
۳-او به شما لبخند می زند: اولین باری که یک هدیه می دهد و آن یک خنده کوچک است ، این یک لحظه بسیار رویایی می باشد. این راه کودک است که به شما بگوید: « من شما را دوست دارم » و می توانید بفهمید که نوزادتان عاشق شماست.
۴- او با شما صحبت می کند : «الیوت» می گوید: اولین بغبغو کردن کودک معطوف شما و دیگر افرادی که کودک شما را نگهداری می کنند ، می شود.او صحبت کردن را با خودش شروع نمی کند و از زبان اولیه که به نام گفتگوی اولیه (protoconversation) شناخته می شود استفاده می کند و خودش را با این روش با شما قاطی می کند . پس بنابراین به واکنش او پاسخ دهید و هر دوی شما گفتگوهای واقعی را برای کارهای مهم به بعداٌ موکول کنید.
۵- او می خواهد که شما در کنارش باشید: در نیم سال اول زندگی کودک ، متوجه خواهید شد که او اصلاً از غیبت شما خوشحال نخواهد بود. کودک ممکن است وقتی شما بیرون از اتاق او باشید ، گریه کند یا صورت خودش را بخراشد و به محض اینکه وارد اتاق شدید ساکت شود و لبخند بزند . تمام این نشانه ها ،بستگی به رشد کودک دارد و نشان دهنده این است که نوزادتان عاشق شماست.
۶-کودک علایق شما را با شما شریک خواهد شد : خواه اینکه علایق شما لذت های یک روز تعطیل را به نمایش بگذارد یا اینکه علاقه شما این باشد که روزتان را در یک رختشویخانه با لباس های کثیف بگذرانید ، اگر با دقت به کودکتان نگاه کنید، او همان چیزهایی که شما از آنها لذت می برید ، با شما سهیم می شود و هر کاری که شما انجام دهید ، او هم همان را تکرار خواهد کرد . این عمل توجه دو طرفه نامیده می شود . این رفتار می تواند از وقتی که فقط کودک چند ماه بیشتر از عمرش نمی گذرد، شروع شود ؛ اما بیشتر ۹ تا ۱۲ ماه گفته شده است . «هاروی کارپ» پزشک اطفال می گوید : این نشانه ای است که کودک از لحاظ روحی با شما در هم آمیخته و هرآنچه را که شما متوجه می کنید برای او ارزشمند است .
۷-او از شما به عنوان پناه و سپر استفاده می کند : از اینکه کودک شما وقتی با غریبه ای روبرو می شود و سرش را در سینه شما پنهان می کند ، متعجب نشوید . « اظطراب غریبه ها » یک امر طبیعی است وقتی که کودک به سمت شما بر می گردد به این معنی است که او از شما محافظت می خواهد و این نشانه این است که ، نوزادتان عاشق شماست و از شما می خواهد که برای او جای امنی را فراهم کنید.

بیقرار شدن نوز ادان در اثر گرما

خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

در فصل گرما و در صورت گرمازده شدن اطفال بهتر است چه کمکی به آنان کنیم و چرا اکثر افراد درهنگام گرما بی قرار و کلافه می شوند؟

دکتر محمدصادق صبا اظهار کرد: وقتی دمای محیط بالا می‌رود و کودک نیز قادر به بیان تشنگی خود نیست، دچار کم‌آبی بدن و در نتیجه گرمازدگی می‌شود.
وی تصریح کرد: کودکی که دچار گرمازدگی شده است، بی‌قرار شده و پس از آن نیز دچار بی‌حالی و خستگی می‌شود. گرمازدگی باعث گودی چشم‌ها، خشکی زبان و کم‌آبی بدن شده و حال عمومی کودک نیز نامساعد می‌شود.
این متخصص کودکان تاکید: کودکان نباید در فصل گرما در معرض هوای خیلی گرم و دمای بالا قرار گیرند و خانواده‌ها دمای اتاق کودک را بین ۲۰ تا ۲۴ درجه تنظیم کنند. در صورت گرمای هوا می‌توان از سیستم‌های خنک‌کننده هوا استفاده کرد، اما به شرطی که کودک را در معرض مستقیم کولر و پنکه قرار ندهند.
صبا در پایان توصیه کرد: با توجه به اینکه گرمازدگی کودکان با کم‌آبی بدن همراه است، در صورت ابتلای کودک، یکی از روش‌های خانگی این است که به کودک مایعات زیاد بنوشانند و در دمای خنک قرار دهند و در صورت عدم بهبود کودک، به پزشک مراجعه کنند تا با استفاده از سرم بهبود یابد.

روزه در دوران حاملگی

خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

خانم هایی باردار بهتر است قبل از روزه گرفتن با پزشک خود مشورت کنند و شرایط خود برای روزه داری را بسنجند.
یکی از پرسش‌هایی که در این روزهای نزدیک به ماه مبارک رمضان پیش می‌آید، این است که آیا زنان باردار می‌توانند روزه بگیرند؟ آیا روزه‌داری برای مادر یا جنین عارضه‌ای دارد و اصولا با رعایت چه شرایطی مادر باردار می‌تواند روزه بگیرد؟
بارداری شرایط ویژه ای برای مادر ایجاد می کند. از جمله این که با تغییر هورمون ها سیستم گوارشی تغییر می کند به گونه ای که تحمل حجم زیاد غذا برای برخی مادران دشوار می شود به این ترتیب مادران برای تامین انرژی مناسب باید تعداد کم غذا را به دفعات و با فواصل کم مصرف کنند تا میزان انرژی لازم دوران بارداری که حدود ۳۰۰ کیلوکالری در روز، بیش از رژیم یک زن غیرباردار است، تامین کنند. البته مقداری از این انرژی اضافی با استراحت و کاهش تحرک مادر بویژه در ماه های آخر بارداری تامین می شود.
مسأله، دیگر تغییر گوارشی و مشکلاتی است که بویژه در سه ماهه اول بارداری رخ می دهد و به حالت تهوع و استفراغ منجر می شود به طوری که بسیاری از مادران در این دوران دچار سوءتغذیه و کاهش وزن می شوند و نیاز به بستری در بیمارستان پیدا می کنند. گرسنگی طولانی گاه خود را با وجود کتون در خون و ادرار نشان می دهد که این ماده سمی برای مادر و جنین هر دو خطرناک است.
بدن به گونه ای تنظیم شده که عمدتا از گلوکز (قند) برای تغذیه سلول ها استفاده می کند و زمانی که تغذیه انجام نشود تا هشت ساعت کبد با ذخیره موجود، این نیاز را بر طرف می کند، اما پس از این زمان از منابع انرژی دیگر مثل پروتئین و چربی برای رفع نیازهای سلول ها استفاده می شود. در مادر باردار، پروتئین نقش مهمی در رشد و نمو جنین دارد؛ بنابراین در شرایط گرسنگی طولانی و مصرف پروتئین برای تامین نیاز انرژی بدن، جنین با کمبود پروتئین مواجه می شود.
در مادرانی که دچار سوءتغذیه بودند، نوزادان با وزن پایین تری متولد شدند. در کسانی که با وزن پایینی متولد شده اند احتمال بیماری به نام سندرم متابولیک یا «سندرم ایکس» زیاد است. این بیماران دچارفشار خون بالا، ناتوانی در تحمل گلوکز و دیابت، افزایش چربی خون (تری گلیسیرید)، تنبلی تخمدان و چاقی در بزرگسالی می شوند. احتمال اختلالات تنفسی در این افراد وجود دارد. این مساله بویژه در کسانی رخ می دهد که در ماه های آخری که در رحم مادر بوده اند با کمبودهای تغذیه ای مواجه شده باشند، اما در سه ماهه اول بارداری که مهم ترین زمان رشد و نمو سلول های عصبی و مغزی است، چنانچه جنین با کمبود تغذیه ای مواجه شود، احتمال بیماری های سیستم عصبی و مغزی و بیماری روانی شیزوفرنی افزایش می یابد.
از طرفی مادر در دوران بارداری بویژه سه ماهه سوم که جنین بیشترین افزایش وزن را دارد بشدت نیاز به کلسیم و آهن و دیگر مواد معدنی و ویتامین ها دارد. همین طور باید به میزان کافی کالری دریافت کرده تا سلامتش برای زمان زایمان و پس از آن در دوران شیردهی حفظ شود.
جام جم

تصمیم به بارداری و آزمایشات لازم برای آن

خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ توسط :   موضوع: : بارداری و نوزاد, روی خط خبرگزاری ها

این آزمایش ها مهمترین و موثرترین آزمایشات لازم برای خانمی هستند که قصد باردار شدن دارد.

همه ما از اهمیت مراقبت های پزشکی پیش از بارداری برای اطمینان از سلامت مادر و جنین باخبریم. ولی امروزه بسیاری از متخصصین توصیه می کنند که زنان پیش از باردار شدن برای مراقبت پیش از بارداری با یک متخصص زنان و زایمان ملاقات داشته باشند.
این مساله ممکن است افراطی به نظر بیاید اصلاً چرا باید قبل از باردار شدن نگرانی را آغاز کنیم ؟ پزشک می تواند حتی در مراحل اولیه به شما کمک کند. او می تواند آزمایش هایی را ترتیب دهد تا از عدم وجود هرگونه بیماری پنهانی در شما یا همسرتان که بر بارداری یا شانس باردار شدنتان اثر می گذارد اطمینان حاصل کند.
همچنین پزشکتان می تواند توصیه هایی را درباره ورزش ، غذا خوردن و شیوه زندگی به شما ارائه دهد. برخی از مطالعات نشان می دهند که مراقبت پیش از بارداری می تواند شانس شما را برای باردار شدن افزایش داده و خطرات سقط یا نقص های تولدی را کاهش دهد.
از چکاپ های پیش از بارداری باید چه مواردی را انتظار داشته باشیم؟
پزشکتان با گرفتن تاریخچه ی کامل پزشکی شما و همسرتان چکاپ پیش از بارداری را آغاز می کند. همچنین آزمایش هایی – مانند تست های خونی و پاپ اسمیر – را برای اطمینان از عدم وجود هر گونه مشکل پزشکی که در بارداری یا شانس باردار شدنتان اثر می گذارد ، انجام می دهد. پزشکتان ممکن است آزمایش هایی را برای تشخیص بیماری ها ترتیب دهد ، همچون :
• سرخجه یا سرخک آلمانی
• آبله مرغان
• ایدز
• هپاتیت B
• هرپس
• سایر بیماری های منتقل شونده از طریق تماس جنسی ( مثل کلامیدیا ، سیفیلیس و گونوریا )
• مشکلات تیروئیدی ( با انجام تست TSH)
• سایر بیماری ها مانند توکسوپلاسموزیس ، پاروو ویروس B۱۹ ( که بیماری پنجم نیز نامیده می شود ) و سیتومگالوویروس.
ممکن است پزشکتان برای ارزیابی باروریتان آزمایش هایی را درخواست کند ، مانند :
• آزمایش های پس از مقاربت : نمونه کمی از مایعات دهانه رحم مدت کوتاهی پس از مقاربت طی تخمک گذاری گرفته می شود ; پزشکتان هم مایع و هم شرایط اسپرم موجود در آن را بررسی می کند.
• آنالیز اسپرم : نمونه مایع منی از همسرتان گرفته می شود تا تعداد اسپرم ها و قابلیت حرکت آنها ( اینکه اسپرم ها چقدر فعالند ) مشخص شود.
سرانجام ، بسته به نژادتان ممکن است پزشک یکسری آزمایش های ژنتیکی را برای موارد زیر توصیه کند :
• کم خونی داسی شکل
• تالاسمی ( نوعی کم خونی ارثی )
اگر زمان تمدید واکسن هایتان فرا رسیده ، انجام دادن آنها پیش از باردار شدنتان اهمیت دارد. تعداد کمی از واکسن های خاص مانند MMR(سرخک -اوریون- سرخجه ) ، واریسلا ( ویروسی که باعث آبله مرغان می شود ) و واکسن هپاتیت A ، خطر نقص های تولد را افزایش میدهند. متخصصین توصیه می کنند که حداقل ۲۸ روز پس از دریافت برخی از این واکسن ها صبر کنید و پس از آن اقدام به بارداری کنید.
پزشک شما

« Previous PageNext Page »